یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

شماره تلفنهای ضروری شهر کرسف با پیش شماره 0243

شماره تلفنهای ضروری شهر کرسف با پیش شماره 024

شهرداری کرسف  :  34355872-34355912-34355887 

ردیفنام مرکزتلفن تماس
1درمانگاه کرسف34355238
2خانه بهداشت کرسف34355086
3خانه ترویج کرسف34355254
4کتابخانه عمومی کرسف34355696
5پاسگاه کرسف34355288-110
6بسیج کرسف34355337
7بهزیستی کرسف34355212
8شرکت تعاونی کرسف34355236
9شورای اسلامی کرسف34355699
10شرکت مسافر بری پیروزی کرسف34355674
11مخابرات کرسف34355333
12بانک ملی شعبه کرسف34355688-34352095
13صندوق قرض الحسنه کرسف34355211
14عکاسی پویا34355099
15دبیرستان شهید بهشتی کرسف34355324
16دبیرستان عفت کرسف34355325
17مدرسه راهنمایی بعثت کرسف34355280
18مدرسه راهنمایی الزهرا کرسف34355611
19دبستان شهید رجایی کرسف34355599