یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جغرافیای کرسف (طبیعی، سیاسی، انسانی، اقتصادی)