یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

هفته مبارزه با مواد مخدر/1401

◀️ اعتیاد سرمنشاء بسیاری از آشفتگی ها و از هم گسیختگی های اجتماعی است.
◀️ اعتیاد میراث شوم برای آیندگان خواهد بود؛ اگر تربیت صحیح فرزندان خود را به دیگران واگذاریم.
 هفته مبارزه با مواد مخدر گرامی باد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف