یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

روز دانشجو /16/ آذر/1400

 

روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش

در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی

در راه پیشرفت مادی و معنوی کشور است

روز دانشجو مبارک