یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

اجرای پروژه رفیوژ خیابان کوهساران شهر کرسف

اجرای پروژه رفیوژ خیابان کوهساران شهر کرسف و نظارت مستقیم مهندس بیات مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری کرسف بر عملکرد پیمانکاران
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف