یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی مزایده زمین

آگهی مزایده  عمومی

 

شهرداری کرسف درنظردارد با استناد صورتجلسه شماره 120  شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به فروش 4 قطعه زمین واقع در ضلع جنوبی خیابان کوهساران با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .

شماره قطعه

مساحت

کاربری

قیمت واحد (ریال)

قطعه 1

136.47

تجاری-مسکونی

52.000.000

قطعه 2

143.53

تجاری-مسکونی

52.000.000

قطعه 3

235.66

مسکونی

37.000.000

قطعه 4

252.74

مسکونی

35.000.000

 

  • کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه ستاد به آدرس:  setadiran.ir برگزار خواهد شد.

مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 21/04/1403 تا تاریخ 31/04/1403

زمان بازگشایی: 01/05/1403

برندگان اول و دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. سایر جزئیات در اسناد مزایده درج می باشد. هزینه درج آگهی به عهد برنده مزایده می باشد.