یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی تجدید مناقصه واگذاری کارهای خدماتی شهرداری کرسف

آگهی تجدید مناقصه واگذاری کارهای خدماتی شهرداری کرسف

مناقصه در بستر سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir برگزار میگردد.

شماره فراخوان مناقصه: 2002005238000016

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف