یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی مزایده زمین های مسکونی

شهرداری کرسف در نظر دارد 6قطعه زمین مسکونی(قطعات 12،13،14،15،16،17) واقع در ضلع جنوبی خیابان کوهساران را از طریق مزایده عمومی در بستر سامانه ستاد به آدرس: setadiran.ir به فروش برساند. 

مهلت شرکت در مزایده: 1402/09/25 تا 1402/10/12