یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری کارهای خدماتی شهرداری کرسف

شهرداری کرسف در نظر دارد کارهای خدماتی خود را از طریق سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف