یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

هر لحظه از زندگی که با اعتیاد نابود می شود جای هزاران هزار افسوس را دارد. نابودی زندگی با اعتیاد باختن آن به پای پوچ ترین هایی است که در مقابل آن باید بهای گزافی را پرداخت کرد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف