یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

مناقصه جدولگذاری معابر شهر کرسف

شهرداری کرسف در نظر دارد جدولگذاری برخی نقاط شهر کرسف را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا پیمانکاران می توانند جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت به نشانی: SETADIRAN.IR اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف