یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

مناقصه واگذاری کارهای خدماتی شهرداری کرسف

 تجدید مناقصه واگذاری کارهای خدماتی شهرداری کرسف از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: setadiran.ir برگزار میگردد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف