یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

تشکیل جلسه مدیریت بحران شهرداری کرسف

جلسه مدیریت بحران شهرداری کرسف به ریاست جناب آقای شیرازی شهردار کرسف برگزار گردید

در این جلسه به وظایف هریک از واحد ها در مواقع اضطراری اشاره و توصیه اکید گردید همه واحد ها در مواقع نیاز در آمادگی کامل باشند. 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف