یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

برنامه ریزی آسفالت خیابان سهروردی شهر کرسف

بازدید جناب آقای مهندس خلجی ریاست محترم مسکن و شهر سازی شهرستان خدابنده و جناب آقای شیرازی شهردار کرسف در معیت کارشناسان شهرداری کرسف، از خیابان سهروردی شهر کرسف  جهت هماهنگی و برنامه ریزی آسفالت این خیابان

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف