یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

دیدار با معاون تجهیزات، پشتیبانی و امور فنی سازمان شهرداری های کل کشور

دیدار جناب آقای شیرازی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرسف با دکتر حسینی معاون تجهیزات، پشتیبانی و امور فنی سازمان شهرداری های کل کشور در خصوص تامین تجهیزات شهرداری کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف