یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

انتخابات بازرس و هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان

انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان برگزار گردید که 
جناب آقای فیض اله شیرازی شهردار کرسف به عنوان بازرس
جناب آقای حاج احمد بدرلو شهردار گرماب به عنوان عضو هیات مدیره
جناب آقای سید مصطفی موسوی شهردار قیدار به عنوان عضو هیات مدیره
جناب آقای بیاتی نیا شهردار ایجرود به عنوان عضو هیات مدیره 
انتخاب و معرفی گردیدند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف