یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

نشست کمسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استانها

چهارمین نشست کمسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استانهای کشور با حضور آقای اصانلو عضو محترم شورای اسلامی شهر کرسف و دبیر شورای عالی استانهای کشور
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف