یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

ادامه روند بازگشایی خیابان سهروردی شهر کرسف

بازگشایی خیابان سهروردی شهر کرسف( تقدیر و تشکر از همکاری آقای وجیه اله فاطمی )
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف