یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازگشایی خیابان ساری کورپو

 بازگشایی خیابان ساری کورپو، تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه هشهریان عزیز بالاخص وراث مرحوم غضنفر فاطمی و مرحوم محرم افشار همچنین آقای ربعلی رفیعی

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف