یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آراستن مزارستان شهر کرسف با سبزه عید

آراسته شدن مزار شهدای گمنام و مزارشهدای کرسف و مزار اموات کرسف به زیور سبزه ی نوروزی به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف