یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

جمع آوری لاستیک های فرسوده و مواد قابل اشتعال از سطح شهرکرسف توسط عوامل شهرداری کرسف

گزارش تصویری از جمع آوری لاستیک های فرسوده و مواد قابل اشتعال از سطح شهرکرسف توسط عوامل شهرداری کرسف