یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

آگهی مزایده عمومی زمین های تجاری_مسکونی

 با عنایت به بدهی های انباشته شهرداری و مصوبه اعضای محترم شورای اسلامی شهر به شماره 32 مورخ 1400.11.23، شهرداری کرسف در نظر دارد تعداد 7 قطعه زمین تجاری_مسکونی به آدرس خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا از متقاضیان گرامی دعوت میشود جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 14اسفند1400تا تاریخ 11فروردین 1401به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: setadiran.ir مراجعه فرمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری کرسف واحد املاک مراجعه فرمائید.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف