یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

بازدید از پروژه حذف پیچ ورودی شهر کرسف

حضور ریاست محترم اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان خدابنده و کارشناسان محترم استان به اتفاق آقای شیرازی شهردار و آقای اصانلو عضو محترم شورای اسلامی شهر کرسف در پیچ ورودی کرسف و بررسی پیشرفت کار و نحوه ی ادامه ی پروژه.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرسف