یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد/1400

آتش نشانان با حماسه آفرینی های‌ خود در نبرد با شعله های‌ خانمان سوز، جوانه های‌ امید را از بستر خاکسترها می رویانند.
هفتم مهرماه روز
آتش نشان گرامی باد.