یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت...

شماره تماس شهرداری کرسف : 

024-34355872 (واحد اداری ومالی)
024-34355887 (واحد خدمات شهری)
024-34355699 (واحد دبیرخانه)
024-34355912 (واحد روابط عمومی)